NTU-NLP

NLP Research @ NTU

Github

Reading group

Monthly NLP Talks

People

Faculty
Shafiq Joty
Natural Language Processing
Affiliated Faculty
Jianfei Cai
Computer Vision
Sun Aixin
Information Retrieval
Gao Cong
Data Mining
Andrea Nanetti
Digital Humanities
Sourav S Bhowmick
Data Management and Analytics
Francis Bond
Natural Language Processing
Visiting Professor
Giuseppe Carenini (UBC)
Natural Language Processing
Postdoc and Ph.D.
Prathyusha Jwalapuram Hancheol Moon M Saiful Bari
Lin Xiang Linlin Liu Xuan Phi Nguyen
Wang Weishi Ding Bosheng Tao Yu
Ruochen Zhao Mathieu RAVAUT Hailin Chen
Chengwei Qin Xingxuan Li Fangkai Jiao
Visiting Students
Sameer Khurana
PhD Candidate
Massachusetts Institute of Technology
July 2018 - Aug 2018
Jing Ma
PhD student,
The Chinese University of Hong Kong (CUHK)
Dec 2018 - Aug 2019
Dominika Basaj
PhD student,
Warsaw University of Technology
April 2019 - July 2019
Tomasz Stanislawek
PhD Student
Warsaw University of Technology
July 2019 - Aug 2019
Barbara Rychalska
PhD student,
Warsaw University of Technology
July 2019 - Aug 2019
Allumni
Han Simeng Nguyen Thanh Tung Tasnim Mohiuddin

Contact